Przejdź do treści

Polityka prywatności i klauzula informacyjna

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


Polityka plików Cookie

  1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego https://emieszkaniec.rozprza.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego https://emieszkaniec.rozprza.pl Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

  2. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach  serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym https://emieszkaniec.rozprza.pl  z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wójt Gminy Rozprza informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
                                                                                URZĄD GMINY W ROZPRZY
                                                                           Aleja 900-lecia 3, 97-340 Rozprza
                                                                         tel.: 44 615 80 68; faks: 44 615 80 06
                                                                         email: ug@rozprza.pl; www.rozprza.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail rodo@rozprza.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Administrator, reprezentowany przez Wójta Gminy Rozprza, będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

1) wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań własnych gminy lub gminie
zleconych i powierzonych,

2) wykonywać zadania w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi,

3) prowadzić postępowania w należących do właściwości Wójta sprawach indywidualnych,

4) wypełniać obowiązki prawne ciążące na Wójcie,

5) wykonywać umowy, których Pani/Pan jest stroną lub podejmować działania na Pani/Pana żądanie przed
zawarciem umowy.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
1) niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
2) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
3) niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Wójtowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
4) Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Panią/Pana sprawach w Urzędzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. W niektórych sytuacjach Wójt ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów.
Wójt może przekazywać Pana/Pani dane:
1) osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Urzędu Gminy Rozprza, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
2) podmiotom przetwarzającym – którym Wójt zleci czynności wymagające przetwarzania danych,
3) innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom itp.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.

7. Ma Pani/Pan prawo do:
żądania udostępniania swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 3, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Rozprza danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana cele określone w pkt 3.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Ułatwienia dostępu: